top of page

sh-de/shdee-chi'

n-de/ndee-chi'

bi-de/bi-dee-chi'

my younger sister

your younger sister

his/her younger sister

shaat

naat

baat

sh-yaa-t’o-e’ (f) 

n-yaa-t’o-e’ (f) 

bi-yaa-t’o-e’ (f) 

sh-sei’ (m)

n-sei’ (m)

bi-sei’ (m)

my older sister

your older sister

his/her older sister

my daughter (female said)

your daughter (female said)

his/her daughter (female said)

my daughter (male said)

your daughter (male said)

his/her daughter (male said)

ish-chel’
n-chel’

bi-chel’

my younger brother

your younger brother

his/her younger brother

sho-nug
no-nug

bo-nug

sh-k’elh-chi (f)
n-k’elh-chi (f)

bi-k’elh-chi (f)

sh-kyai-chi’ (f)

n-kyai-chi’ (f)

bi-kyai-chi’ (f)

my older brother

your older brother

his/her older brother

my son (female said)

your son (female said)

his/her son (female said)

my grandchildren (female said)

your grandchildren (female said)

his/her grandchildren (female said)

soo-yi-chi’  (m)

noo-yi-chi’  (m)

boo-yi-chi’  (m)

my grandchildren (male said)

your grandchildren (male said)

his/her grandchildren (male said)

e-ne

shis-nung

nung-chung

bin-nung

mother (talking to her)

my mother

your mother

his/her mother

shis-ta'
n-ta'

bi-ta'

sh-kee-ye’

n-kee-ye’

bi-kee-ye’

my father

your father

his/her father

my family

your family

his/her family

shish-cho 

n-cho

bi-cho

my grandmother (mother's mother)

your grandmother (mother's mother)

his/her grandmother (mother's mother)

sh-ts'ing
n-ts'ing

bi-ts'ing

shi-chi-ghii

ni-chi-ghii

bi-chi-ghii

sh'agh

n'agh

bi-'agh

my grandmother (father's mother)

your grandmother (father's mother)

his/her grandmother (father's mother)

my grandfather (mother's father)

your grandfather (mother's father)

his/her grandfather (mother's father)

my grandfather (father's father)

your grandfather (father's father)

his/her grandfather (father's father)

shin-kai

nin-kai

bin-kai

my aunt  (mother's sister)

your aunt  (mother's sister)

his/her aunt  (mother's sister)

shaat

naat

baat

my aunt  (father's older sister)

your aunt  (father's older sister)

his/her aunt  (father's older sister)

sh-ki-ghaa-ne'

n-ki-ghaa-ne'

bu-ki-ghaa-ne'

sh-tis-ne'

n-tis-ne'

bu-tis-ne'

my uncle (mother's brother)

your uncle (mother's brother)

his/her uncle (mother's brother)

my uncle (father's brother)

your uncle (father's brother)

his/her uncle (father's brother)

sh’ad /

sh’a-chung

my wife

 

sh-kang’ /

sh-ka’-ti-ne’

my husband

shbee-ch’e

nbee-ch’e

bi-bee-ch’e

my mother-in-law

your mother-in-law

his/her mother-in-law

sh-ka-non-di-ya-ne’

n-ka-non-di-ya-ne’

bi-ka-non-di-ya-ne’

my father-in-law

your father-in-law

his/her father-in-law

sh-doo-ghi-le'

n-doo-ghi-le'

bo-doo-ghi-le'

my female cousin

your female cousin

his/her female cousin

Shas

my cousin

bottom of page